Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp tildeles ud fra en individuel faglig vurdering som tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare og hvilken betydning den praktiske hjælp har for borgeren

Lovgrundlag - Praktisk bistand

Lov om Social Service §83 - §86, §88 - §94 og §161.

Formålet med hjemmehjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hvem kan få - betingelser/kriterier

  • Borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
  • Borgere, der ikke har en sambo (herunder hjemmeboende børn), der kan udføre de praktiske opgaver.tlf. nr. 9960 3140.
  • Borgere hvor ægtefælle/pårørende har behov for afløsning eller aflastning

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer. Daglig træffetid fra kl. 8.30 til 10.00 på

Afgørelse om tildeling af hjælp

Hovedreglen er, at visitator kommer i eget hjem for at foretage vurderingen. Ud fra dette bevilges hjælpens omfang, og der gives en skriftlig afgørelse.

Levering af hjælp

  • Ikast-Brande Kommunes hjemmepleje.
  • Private leverandør, der har indgået aftale med Ikast-Brande Kommune.
  • Borgeren kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Personen skal være godkendt af og ansættes af Ikast-Brande Kommune.

Klage og ankemuligheder
Hvis borgeren er utilfreds med afgørelsen om hjælp, kan der sendes en skriftlig klage til Ikast-Brande Kommune, Visitations- og Myndighedsafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast.

Hvis borgeren er utilfreds med udførelsen af hjælpen, kan der rettes henvendelse til leverandøren eller til kommunens visitatorer.

 

Emailadresse:    

 hjemmeplejen@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Syd:    

Leder Ina Frisdahl, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3602. Mail: infri@ikast-brande.dk
Leder Jeanette Madsen, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3603. Mail: jemad@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Nord:    

Leder Diana Langhoff Jensen, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5901. Mail: dilje@ikast-brande.dk
Leder Helle Dahlstrup, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5917. Mail: hedah@ikast-brande.dk